post

Wat betekent het regeerakkoord voor het hoger onderwijs?

Het toekomstige kabinet Rutte-III presenteerde op 10 oktober het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst. Hieronder een overzicht van de belangrijkste gevolgen voor het hoger onderwijs en daarmee de Hanzehogeschool.

 • Het collegegeld voor het eerste jaar wordt gehalveerd met ingang van 2018-2019. Voor de Pabo geldt zelfs dat de eerste twee jaar het collegegeld wordt gehalveerd.
 • Jongeren mogen een bijdrage leveren aan de samenleving tijdens een maatschappelijke diensttijd van maximaal zes maanden.
 • De lerarenopleidingen krijgen specialisaties voor onderwijs aan jongere en oudere kinderen en voor vakgericht lesgeven in het beroepsonderwijs. Volgens het akkoord maakt dit het beroep van onderwijzer aantrekkelijker, voor mannen én vrouwen.
 • Bij het studievoorschot wordt in de toekomst aangesloten bij de 10-jaarsrente. Als de rente stijgt wordt studeren dus duurder.
 • Met het geld dat vrijkomt door het studievoorschot worden kwaliteitsafspraken met de hbo-instellingen gemaakt. De instellingen krijgen de ruimte om samen met partners zelf doelstellingen en indicatoren op te stellen. Deze moeten wel passen binnen de doelen van de Strategische Agenda Hoger Onderwijs.
 • Er komt strengere controle op Engelstalige opleidingen. Opleidingen mogen Engelstalig worden aangeboden als dit toegevoegde waarde heeft, het niveau goed is en er voldoende Nederlandstalige opleidingen zijn.
 • Er komt een internationaliseringsaanpak met als doel om meer Nederlandse studenten in het buitenland en meer buitenlandse studenten in Nederland te laten studeren.
 • Er gaat meer geld naar technische opleidingen,toegepast onderzoek en innovatie.
 • ‘Start-ups en publiek-private samenwerking met het midden- en kleinbedrijf worden gestimuleerd.’ Oftewel: er komt meer geld voor startende bedrijven en onderwijsinstellingen die samenwerken met het bedrijfsleven.
 • Iedere afgestudeerde bachelorstudent krijgt het recht door te stromen naar tenminste één masteropleiding binnen zijn eigen vakgebied.
 • Instellingen mogen alleen een numerus fixus (studentenstop) voor bacheloropleidingen instellen, als ze dat goed onderbouwen. Zo niet, dan kan de minister het besluit blokkeren.

Hieronder een aantal reacties uit het veld:
Reactie Vereniging Hogescholen
Reactie LSVB
Reactie ScienceGuide

Geef een reactie